بنیاد نامه فرهنگستان جهانی کورش بزرگ

بنیاد نامه  فرهنگستان جهانی  کورش بزرگ

 آماج و جستار:

 •  در فرهنگ ایران ، دانش ازچنان  پایگاهی برخوردار است که زرتشت بزرگ خود را «آموزگار» می نامد ..
 • پیرخردمند توس « توانایی » را برآمده از« دانایی» می داند…
 • مولوی بلخی فرا بود آدمی را با اندیشه ی او همسنگ می شمارد..
 • فرهنگستان  جهانی کورش بزرگ با تکیه  براین جهان بینی پا به میدان می گذارد تا هم خوان   دانش فرا روی جویندگان بگشاید وهم نام کوروش بزرگ را یکباردیگردرجهان بلند آوازه بگرداند…

2-         رشته های آموزشی

فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ همه ی رشته هایی را که بتوان از راه ماهواره های تلویزیونی –  فرستنده های رادیویی – و سامانه های اینترنتی آموزش داد دربرنامه کارخود جا خواهد داد ولی درآموزش دانشهایی که از دانشگاههای ایران برچیده می شوند کوشش  بیشتری خواهد نمود .

الف – ایرانشناسی

      درهستی شناسی ایرانی « خود شناسی» سرآغاز« هستی شناسی» دانسته شده است ، از اینرو:

 •  ایران شناسی که  امروزه از نگاه نا مهربان  دوست و دشمن رنج می برد ، باید همانند  گردن آویزی گرانبها بر سینه ی هر زن و مرد ایرانی بدرخشد.
 • هرایرانی از زن و مرد و پیرو جوان ، باید سرگذشت نیاکان فرمند خود را  بداند تا بتواند پلی میان دیروز و امروز و فردای خود ، و زاد مانها ی آینده اش بنا کند ..
 • هرایرانی باید شالوده های بنیادین فرو فرهنگ ایران را بشناسد  تا بتواند در پرتوآن آینده ی  میهن ا ش را برنامه ریزی کند ..
 • هرایرانی باید از چند و چون ماندمانهای  ورجاوند پایه ی نیاکان خود آگاهی داشته باشد تا بتواند دشمنان را ازدستیازی به آنها باز بدارد ..
 • هرایرانی باید کرانه های کشور.. دریاها و دریاچه ها و تالاب ها ، کوهها  و رودخانه ها و گزیرک ها ( = جزیره ها)  ، جنگل ها و چراگاهها و کویرها ، کانهای زیر زمینی ، نفت و گاز و توپالها (فلزات) ،  دد و دام و پرندگان ،  و دیگر دارش های بوم زادی سرزمین خود را بشناسد تا بتواند از آنها پاسداری کند …
 • هرایرانی باید کشورهای همسایه، و چگونگی زیست مردم  آن سرزمینها، و دین و آیین شان را  بشناسد واز سرگذشت آنها در گذرگاه  تاریخ آگاهی داشته باشد تا بتواند آینده ی کشور و پیوند با همسایگان خود را بر پایه ی چنین شناختی برنامه ریزی  کند …
 •  ایران در همیشه ی تاریخ اش سرزمین فرهنگهای گوناگون ، تبارهای گوناگون ، و جهان بینی های گوناگون بود ه و در پرتو این هم  آمیزی فرهنگها درخشیده  و بالیده است، از این رو بایسته است که هر ایرانی هم میهنان کرد و بلوچ و ترکمن و لر و بختیاری وعرب و  آشوری و ارمنی و یهودی و دیگر تبار های ایرانی را بشتاسد تا بتواند در پرتو مهر و همبستگی ، ارزشهای فرهنگی و داده های بوم زادی میهن  خود را پاس بدارد.
 • هرایرانی باید بُنمایه های کلان فرهنگ ایران مانند: گرامی نامه ی اوستا –  شاهنامه ی فردوسی-  دینها و آیینهای ایران پیش از اسلام –   جشنها و شاد روزهای ایرانی را بشناسد تا بتواند آینده ی کشور را بر شالوده های بنیادین فرهنگ جهان آرای خود استوار بگرداند.
 • فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، بیارمندی دانشبانان و فرزانگان بلند پایه ای که در زمینه های گوناگون ایرانشناسی نامهای بزرگ دارند راه را برای رسیدن به این آرمانشهرِ والا هموار خواهد نمود.

ب – دانش  سیاسی    

سیاست  شترنگ سرنوشت سازی است که فراپویی یا فروپویی ملت ها بسته  به آگاهی یا نا آگاهی آنان از چند و چون این بازی است. در چند سده ی گذشته  بازیگران این شترنگ   توانستند  بسیاری از مردم جهان را ببازی گرفته  و چهره ی جهان را بدلخواه خود دگرگون  کنند، سرزمین اهورایی ما  از زمان روی کار آمدن فتحعلی شاه قاجارتا کنون یکی از میدانهای بازیگران بزرگ شترنگ  سیاسی بوده و از باخت های پیاپی دراین میدان رنج بسیار برده است.

فرهنگستان جهانی کورو ش بزرگ آموزش این رشته از دانش را  در بالاترین رده ی خویشکاری خود جا خواهد داد و در این راستا تنها به آموزش جوانان  بسنده نخواهد کرد ، بلکه ترتیبی خواهد داد که هر زن و مرد ایرانی بتواند بدور از « زنده باد ومرده باد » از سر ریزدانش ویژه کاران بهره بگیرد و خود را به این دانش والا آراسته بگرداند.

ج – دانش دینی   

 فرهنگ ایران آگاهی را سرآغازآزادی و ناآگاهی را  بنمایه ی گرفتاری مردمان می داند ..

 نا آگاهی دینی در همیشه ی تاریخ زمینه ای فراهم آورده است تا دینکارن سیه دل  بتوانند مغز و روان  واندیشه ی مردمان را تباه  کرده و آنان را از داشتن سرمایه ی  گرانبهای راستی و خرد  نیک باز دارند.  زرتشت  بزرگ  این کژ اندیشان بد خو را « آموزگاران بد » می نامد ، آموزگارانی که با گفتار و کردار نادرست خود اندیشه ی مردم را چنان  پریشان کرده اند که راست از ناراست –  شایست از نا شایست – وهوده از بیهوده  شناخته نمی  شود.

 زرتشت  تنها راه رهایی از بند این  کژ اندیشان  بد خو را گسترش دانش در میان  توه های مردم و پیروی  از اندیشه و گفتار و کردار نیک می داند، از این دیدگاه  دانش دینی چراغ پر فروغی است که در پرتو آن مردم می توانند راه از چاه  باز شناسند و در دام دینکاران  تبهکار گرفتار نشوند، از اینرو بایسته است که :

هر ایرانی دین خود را بدرستی بشناسد و به آنچه از  پدر و مادر و رهبران دینی خود  شنیده است بسنده نکند..

فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ، با یارمندی استادان گرانمایه ای که در زمینه ی دانش های دینی ویژه کارهستند ، خواهد کوشید که چراغ دانش برافروزد تا هرایرانی بتواند راه زندگی خود را آگاهانه برگزیند.

3-           کارمایه ها :         

 ماهواره های تلویزیونی – فرستنده های رادیویی – اینترنت و دستاوردهای آن کارمایه هایی خواهند بود که فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ از آنها بهره خواهد گرفت.

4-       زبان: 

فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ درآغاز کاراز دو زبان پارسی  و انگلیسی بهره  خواهد گرفت ولی در آینده زبانهای دیگر را نیز در برنامه کار خود جا خواهد داد.

5-       ساختار سازمانی :

بنیاد گزار- انجمن بزرگان –  سرپرستان –  رایزنان –  دانشبانان –  دانشیاران –  فرهنگیارن –  کارورزان – پشتیبانان- پیک بانان – هموندان

انجمن بزرگان، یا دیده بانان :  انجمن بزرگان از میان زنان و مردان  آزاده  ای که  در همبودگاه  ایرانیان نامی خوش و بزرگ  دارند به دیده بانی برگزیده خواهند شد.

سرپرستان: گروه سرپرستی  فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ  در دور نخست از سوی بنیادگزاران این دانشگاه برگزیده می شوند.

این دوره در روز بیست ونهم اکتبر سال دوهزار و پانزده  بپایان خواهد رسید . در روز  بیست و نهم اکتبر سال  دو هزار و پانزده  همراه با  برگزاری آیینهای گرامیداشت  روز جهانی  کوروش بزرگ ، دور دومِ گروه سرپرستی از سوی هموندان برگزیده خواهند شد .    چگونگی کار گزینش این گروه –  و شمار آنها  و دیگر سامه های بایسته را  بنیاد نامه این    فرهنگستان By Law   نشان خواهد داد .

 

 •  رایزنان : گروه رایزنان از میان کسانی برگزیده  خواهند شد که پیشینه ی کار سازمانی داشته   و  بتوانند در زمینه های گوناگون فرهنگی- آموزشی – داتک ها (= قوانین کشوری) – دارایی و جز اینها، با گروه سرپرستی به رایزنی بنشینند.

 •  دانش بانان یا ( هیئت علمی ) :  فرزانگان بلند پایه و استادانی که پیشینه ی کار آموزشی در یکی از دانشگاههای جهان را داشته باشند در گروه دانشبانان جا خواهند گرفت. استادان باز نشسته یا پاکسازی شده از برخی از دانشگاههای ایران می توانند تا زمانی که خود بخواهند به کار خود در فرهنگستان  جهانی کوروش بزرگ ادامه دهند. دانشبان می تواند همزمان با  کار آموزشی در گروه سرپرستی  یا گروه رایزنان نیز جا  بگیرد.

 • دانشیاران: استادانی که  پیشینه ی کارآموزشی دردانشگاه ندارند ، ولی در زمنیه های  گوناگون فرهنگ و ادب  و دین و سیاست و دیگر رشته های آموزشی این فرهنگستان به پایگاه استادی رسیده اند دانشیار نامیده  می شوند .  این گروه می توانند دستیاردانشبانان درکارآموزش باشند.

 • فرهنگیاران: نویسنگان –  چامه سرایان – هنرمندان – دادگزاران ( وکلای دادگستری)  و دانش آموختگان دیگری که  آموزش نمی دهند ولی  گفتارها و نوشتارها  و دستاوردهای کار و کوشش خود را  برای بهره گیری در رسانه های فرهنگستان جهانی کوروش بزرگ فرادست گروه سرپرستی بگذارند،  فرهنگیار نامیده می شوند.

 •  کارورزان: کارورزان کسانی خواهند بود که در زمینه های گوناگون بتوانند یاری رسان گروه سرپرستی باشند. مانند : کار شناسان رادیو – تلویزیون و اینترنت، گردانندگان  نوشتگاهان (وب سایت)،  نگارگران-  گرافیست ها وجز اینها ..

 • پشتیبانان مالی: دهشمندان دریا دلی که با دهشهای مالی خود این کاروان  بزرگ  فرهنگی را یاری برسانند نام و یادشان تا همیشه بر پیشانی این فرهنگستان خواهد درخشید و در یادخانه ی تاریخ  بیادگار خواهد ماند.

 

 •  پیک بانان: پیک بانان به کسانی گفته می شود که بتوانند پیام رسان فرهنگستان جهانی  کوروش بزرگ باشندو فرزانگان و استادان و دانشجویان و دهشمندان و هنرمندان  و نویسندگان و توانمندان  دیگر را به همازوری در این جنبش بزرگ فرهنگی برانگیزند.

 

 • هموندان: هرایرانی ویا هر دوستدار دانش از هر زبان و کیش و مردمی که  باشد می تواند  به این  کاروان بزرگ فرهنگی بپیوندد و برگه ی هموندی دریافت نماید.

 

برای هرگونه همکاری  با ما بانشانیhomer.cgiou@gmail.com     درپیوند باشید

خداوند نگهدار ایران باد

هومر آبرامیان

 

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: