سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در مجلس هلند

با درود ، 

شهریار ایران شاهزاده رضا پهلوی روز پنجشنبه اول جون در مجلس هلند سخنرانی خواهند داشت. خواهشمند است این خبر را هر گونه که مایلید (با نام خود و یا با نامهای اینترنتی ) به وسعت پخش کنید تا بدینوسیله نظر همگان چه در درون مرز چه در خارج از کشور به این سخرانی بسیار مهم جلب شود.

 

پیشین ورودی‌های دیرین